گرایش های ارشد

گرایش های ارشد

مهندسی کشاورزی- مهندسی منابع آب

مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی

مهندسی کشاورزی- سازه های آبی

مهندسی مکانیک بیوسیستم- طراحی و ساخت

مهندسی مکانیک بیوسیستم- فناوری پس از برداشت

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-بازیافت و مدیریت پسماند