نشریات گروه

 

 

 

نشریه علمی- پژوهشی «حفاظت منابع آب و خاک»:
http://wsrcj.srbiau.ac.ir/

 


نشریه های تخصصی بین المللی علوم و مهندسی آب

Agricultural Water Management

http://www.journals.elsevier.com/agricultural-water-management /

***************

Journal of Hydrology

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-hydrology /

***************

Irrigation Science

http://link.springer.com/journal/271

***************

Journal of Irrigation and Drainage Engineering (ASCE)

http://ascelibrary.org/journal/jidedh

***************

Irrigation and Drainage

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1531-0361

***************

Journal of Water Resources Planning and Management (ASCE)

http://ascelibrary.org/journal/jwrmd5

***************

Journal of Hydrologic Engineering (ASCE)

http://ascelibrary.org/journal/jhyeff

***************

Water Resources Management

http://link.springer.com/journal/11269

***************

International Journal of Water Resources Development

http://ascelibrary.org/journal/jhyeff

***************

Hydrological Processes

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1085

***************

Journal of Hydraulic Engineering (ASCE)

http://ascelibrary.org/journal/jhend8