اطلاعیه های گروه

معرفی رشته علوم و مهندسی آب


چارت درسی گروه علوم و مهندسی آب در مقطع ارشد نیمسال دوم تحصیلی ۹۵-۹۴

ü چارت مهندسی آب- آبیاری و زهکشی

ü چارت مهندسی آب- سازه‌های آبی

‌‌‌ü چارت مهندسی آب- مهندسی منابع آب

‌‌

 

چارت درسی گروه علوم و مهندسی آب در مقطع دکتری نیمسال دوم تحصیلی ۹۵-۹۴

ü چارت مهندسی آب- آبیاری و زهکشی

ü چارت مهندسی آب- سازه‌های آبی

ü چارت مهندسی آب- مهندسی منابع آب