سرفصل دروس


 

سرفصل‌های گروه علوم و مهندسی آب در مقطع کارشناسی ارشد (ورودی ۹۵و ماقبل)

سرفصل‌های گروه علوم و مهندسی آب در مقطع دکتری تخصصی (ورودی ۹۵ و ماقبل)

- آبیاری و زهکشی

- سازه‌های آبی

- مهندسی منابع آب

سرفصل‌های گروه علوم و مهندسی آب در مقطع ارشد و دکتری تخصصی (ورودی ۹۶ و به بعد)

سرفصل‌های گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

ü مهندسی مکانیک بیوسیستم (مقطع ارشد)

ü مهندسی مکانیک بیوسیستم (مقطع دکتری)

سرفصل‌های گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

ü مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (مقطع ارشد)

ü مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (مقطع دکتری)