سرفصل دروس


 

سرفصل‌های گروه علوم و مهندسی آب در مقطع کارشناسی ارشد (ورودی ۹۵و ماقبل)

سرفصل‌های گروه علوم و مهندسی آب در مقطع دکتری تخصصی (ورودی ۹۵ و ماقبل)

- آبیاری و زهکشی

- سازه‌های آبی

- مهندسی منابع آب

سرفصل‌های گروه علوم و مهندسی آب در مقطع ارشد و دکتری تخصصی (ورودی ۹۶ و به بعد)