نشریات تخصصی

نشریات در حال انتشار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:


1- نشریه علمی- پژوهشی «حفاظت منابع آب و خاک»:
http://wsrcj.srbiau.ac.ir/

 

2- نشریه علمی پژوهشی «پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی»:
http://jaeer.srbiau.ac.ir/

 

3- نشریه علمی «تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده»: http://jrnr.srbiau.ac.ir/

 

 

4- "International Journal of Agricultural Science and Research": http://ijasr.srbiau.ac.ir/

         

 

 

         این دانشکده در سال 1388 تعداد 34 مورد مقاله آی اس آی و 97 مقاله علمی پژوهشی و در سال 1389 تعداد 94 مورد مقاله آی اس آی و 65 مقاله علمی پژوهشی داشته است.