اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی

گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی

نام و نام خانوادگی: یعقوب زراعت کیش
رشته تحصیلی: اقتصاد کشاورزی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: y.zeraatkish@srbiau.ac.ir