برنامه ترمیک

برنامه ترمیک رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ (گرایش فراورده های چندسازه چوب) - مقطع دکتری

برنامه ترمیک رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ (گرایش حفاظت و اصلاح) - مقطع دکتری

برنامه ترمیک رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ - مقطع کارشناسی ارشد

برنامه ترمیک رشته ترویج و آموزش کشاورزی- کارشناسی ارشد

برنامه ترمیک رشته ترویج و آموزش کشاورزی-مقطع دکتری

برنامه ترمیک رشته توسعه روستایی گرایش های توسعه کشاورزی، توسعه اقتصادی، مدیریت توسعه و توسعه اجتماعی - مقطع ارشد

برنامه ترمیک رشته مهندسی کشاورزی-توسعه کشاورزی- دکتری

برنامه ترمیک رشته بیماری شناسی گیاهی - مقطع ارشد

برنامه ترمیک رشته بیماری شناسی گیاهی - مقطع دکتری

برنامه ترمیک رشته علوم و مهندسی آبخیزداری - مقطع کارشناسی ارشد


برنامه ترمیک رشته علوم و مهندسی آبخیزداری - مقطع دکتری

برنامه ترمیک رشته مهندسی منابع طبیعی- فرآوری محصولات شیلاتی - مقطع کارشناسی ارشد

برنامه ترمیک رشته مهندسی منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان - مقطع کارشناسی ارشد

برنامه ترمیک رشته تکثیر و پرورش آبزیان - مقطع دکتری

برنامه ترمیک رشته مهندسی آب- مهندسی منابع آب - مقطع کارشناسی ارشد

برنامه ترمیک رشته مهندسی آب- آبیاری و زهکشی - مقطع کارشناسی ارشد

برنامه ترمیک رشته مهندسی آب- سازه های آبی - مقطع کارشناسی ارشد

برنامه ترمیک رشته مهندسی آب- آبیاری و زهکشی - مقطع دکتری

برنامه ترمیک رشته مهندسی آب- سازه های آبی - مقطع دکتری

برنامه ترمیک رشته مهندسی آب- مهندسی منابع آب - مقطع دکتری

برنامه ترمیک دروس کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز‌


برنامه ترمیک رشته علوم و مهندسی خاک- مدیریت منابع خاک - مقطع کارشناسی ارشد

برنامه ترمیک رشته علوم و مهندسی خاک- مدیریت منابع خاک - مقطع دکتری

برنامه ترمیک رشته حشره شناسی ورودی ۱۳۹۵ - مقطع دکتری

برنامه ترمیک رشته حشره شناسی ورودی ۱۳۹۶ - مقطع دکتری

برنامه ترمیک رشته حشره شناسی - مقطع کارشناسی ارشد