تلفن های تماس دانشکده

 

 

شماره‌های داخلی کارکنان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

ریاست دانشکده: دکتر هادی کیادلیری

۴۰۳۰۷

رئیس اداره آموزش: فرشته قانع پسند

۴۰۰۸۰

معاونت دانشکده: دکتر محمد طلایی پور

۴۰۳۰۷

مسئول امور آموزشی: روح الله موسوی مدنی

۴۰۰۸۱

مسئول دفتر: میترا باقری

۴۰۳۰۷

کارشناس امور آموزشی: زینب محمدی

۴۰۰۸۱

رئیس اداره امور دانشجویی و فرهنگی: علی اکبر یوسفی درویش محمد

۴۰۰۷۷

کارشناس امور آموزشی: مرجان زمانی

۴۰۰۷۸

مسئول امور دانشجویی و فرهنگی: احسان خاکسار

۴۰۰۷۶

کارشناس امور آموزشی: هادی چراغی

۴۰۰۷۸

کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی: آرزو اخوان همدانی

۴۰۰۷۶

کارشناس امور آموزشی

۴۰۰۷۸

مدیر پژوهش: دکتر بهارک معتمد وزیری

۴۰۰۷۲

امور تایپ: علی اسدی وله موزوئی

۴۰۰۷۸

کارشناس پژوهش: سودابه محسنی‌فر

۴۰۰۷۳

امور دفتری: اسکندر یوسف‌پور

۴۰۰۸۱

کارشناس پژوهش: محمود بدخشان

۴۰۰۷۵

کارشناس پژوهش: نسیم لطفی عمران

۴۰۰۷۳