کارکنان دانشکده

حوزه ریاست دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

دکتر امیر محمدی نژاد

سمت: رئیس دانشکده

تلفن: ۴۰-۴۴۸۶۸۵۳۶

داخلی: ۴۰۲۰۰

 

 

دکتر علی محمدی ترکاشوند

سمت: معاون دانشکده

تلفن: ۴۰-۴۴۸۶۸۵۳۶

داخلی: ۴۰۲۰۰

 

 

میترا باقری

سمت: مسئول دفتر دانشکده

تلفن: ۴۰-۴۴۸۶۸۵۳۶

داخلی: ۴۰۲۰۰

 

 

اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

علی اکبر یوسفی درویش محمد

سمت: رئیس اداره امور دانشجویی و فرهنگی

تلفن: ۴۰-۴۴۸۶۸۵۳۶

داخلی: ۴۰۰۷۷

 

 

احسان خاکسار

سمت: مسئول امور دانشجویی و فرهنگی

تلفن: ۴۰-۴۴۸۶۸۵۳۶

داخلی: ۴۰۰۷۶

 

 

آرزو اخوان همدانی

سمت: کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی

تلفن: ۴۰-۴۴۸۶۸۵۳۶

داخلی: ۴۰۰۷۶

 

 

اداره پژوهش دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

دکتر بهارک معتمد وزیری

سمت: مدیر پژوهش

تلفن: ۴۰-۴۴۸۶۸۵۳۶

داخلی: ۴۰۰۷۲

 

 

سودابه محسنی‌فر

سمت: کارشناس پژوهش

تلفن: ۴۰-۴۴۸۶۸۵۳۶

داخلی: ۴۰۰۷۳

 

 

محمود بدخشان

سمت: کارشناس پژوهش

تلفن: ۴۰-۴۴۸۶۸۵۳۶

داخلی: ۴۰۰۷۵

 

 

 

 

 

نسیم لطفی عمران

سمت: کارشناس پژوهش

تلفن: ۴۰-۴۴۸۶۸۵۳۶

داخلی: ۴۰۰۷۵

 

اداره آموزش دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

 

 

فرشته قانع پسند

سمت: رئیس اداره آموزش

تلفن: ۴۰-۴۴۸۶۸۵۳۶

داخلی: ۴۰۰۸۰

   
 
 
 
 
   

زینب محمدی

سمت: کارشناس امور آموزشی

تلفن: ۴۰-۴۴۸۶۸۵۳۶

داخلی: ۴۰۰۸۱

 

 

مرجان زمانی

سمت: مسئول امور آموزشی

تلفن: ۴۰-۴۴۸۶۸۵۳۶

داخلی: ۴۰۰۷۸

 

 

هادی چراغی


 

سمت: کارشناس امور آموزشی

تلفن: ۴۰-۴۴۸۶۸۵۳۶

داخلی: ۴۰۰۷۸

 

 

علی اسدی وله موزوئی

سمت: امور تایپ

تلفن: ۴۰-۴۴۸۶۸۵۳۶

داخلی: ۴۰۰۷۸

 

 

اسکندر یوسف‌پور

سمت: امور دفتری

تلفن: ۴۰-۴۴۸۶۸۵۳۶

داخلی: ۴۰۰۸۱