گروه ها

گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 

گروه

مقطع

مدیر گروه

نشانی پست الکترونیک گروه

بیماری شناسی گیاهی

ارشد و دکتری

دکتر فرشاد رخشنده رو

plantpathology@srbiau.ac.ir

علوم دامی

ارشد و دکتری

دکتر مهدی امین افشار

animalscience@srbiau.ac.ir

اقتصاد کشاورزی

ارشد و دکتری

دکتر امیر محمدی نژاد

agrieconomy.doc@srbiau.ac.ir

ترویج و آموزش کشاورزی

ارشد و دکتری

دکتر فرهاد لشگرآرا

agrext@srbiau.ac.ir

مهندسی منابع طبیعی جنگل

ارشد و دکتری

دکتر هادی کیا دلیری

forest@srbiau.ac.ir

جنگلداری

ارشد و دکتری

دکتر هادی کیا دلیری

forest.ms@srbiau.ac.ir

علوم و صنایع چوب و کاغذ

ارشد و دکتری

دکتر امیرهومن حمصی

wood@srbiau.ac.ir

حشره‌شناسی کشاورزی

ارشد و دکتری

دکتر علی احدیت

entomology@srbiau.ac.ir

خاکشناسی

ارشد و دکتری

دکتر ابراهیم پذیرا

soil.doc@srbiau.ac.ir

علوم باغبانی

ارشد و دکتری

دکتر سید امیر موسوی

gardening@srbiau.ac.ir

مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون

ارشد و دکتری

دکتر بابک بهشتی

mechanized@srbiau.ac.ir

مرتع داری

ارشد و دکتری

دکتر سید اکبر جوادی

pasture@srbiau.ac.ir

مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی

ارشد

دکتر آسا ابراهیمی

biotechnology.ms@srbiau.ac.ir

آبخیزداری

ارشد و دکتری

دکترحسن احمدی

watershed@srbiau.ac.ir

کشاورزی – اصلاح نباتات

ارشد و دکتری

دکتر محمود خسرو شاهلی

plant.doc@srbiau.ac.ir

توسعه روستایی

ارشد و دکتری

دکتر مریم امیدی نجف آبادی

agriculturedevelop@srbiau.ac.ir

علوم و مهندسی آب

ارشد و دکتری

دکتر حسین بابازاده

waterscieng@srbiau.ac.ir

شیلات

ارشد و دکتری

دکتر مهدی شمسایی مهرجان

shilat@srbiau.ac.ir

زراعت

دکتری و ارشد

دکتر قربان نورمحمدی

agriculture.doc@srbiau.ac.ir

شناسائی و مبارزه با علفهای هرز

ارشد

دکتر مرجان دیانت

weed@srbiau.ac.ir

گیاه پزشکی

کارشناسی

دکتر وحید زرین نیا

plantprotection@srbiauac.ir