اساتید گروه علوم دامی

 

نام گروه: علوم دامی

نام مدیر گروه: دکتر مهدی امین افشار

ردیف

نام استاد

مرتبه

نوع همکاری

۱

دکتر علی اصغر صادقی

استادیار

تمام وقت

۲

دکتر مهدی امین افشار

استادیار

تمام وقت

۳

دکتر محمد چمنی

استاد

تمام وقت