مشخصات کارکنان اداره امور دانشجویی و فرهنکی

 

اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

علی اکبر یوسفی درویش محمد

سمت: رئیس اداره امور دانشجویی و فرهنگی

تلفن: ۴۰-۴۴۸۶۸۵۳۶

داخلی: ۴۰۰۷۷

 

 

احسان خاکسار

سمت: مسئول امور دانشجویی و فرهنگی

تلفن: ۴۰-۴۴۸۶۸۵۳۶

داخلی: ۴۰۰۷۶

 

 

آرزو اخوان همدانی

سمت: کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی

تلفن: ۴۰-۴۴۸۶۸۵۳۶

داخلی: ۴۰۰۷۷