زمان حضور اساتید

دکتر حامد اهری

شنبه: ۷:۰۰ الی ۸:۳۰ گروه

یکشنبه: ۸:۳۰ الی ۱۸:۳۰ مجتع آزمایشگاهی زکریای رازی

دوشنبه: ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ مجتع آزمایشگاهی زکریای رازی

سه شنبه: ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ مجتع آزمایشگاهی زکریای رازی

چهارشنبه: ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ مجتع آزمایشگاهی زکریای رازی

 

 

 

 

.