فرم های پژوهشی

 

تعهد اصالت رساله یا پایان نامه

فرم پیشنهاد تحقیق دانشجویان ارشد (پروپوزال کارشناسی ارشد)

معرفی به آزمایشگاه

فرم تعیین ارزش نمره مقاله ارشد

درخواست تمدید مهلت مقاله

تایید مقاله جهت مجوز دفاع و تسویه حساب دکتری

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

هزینه های رفت و آمد اساتید مدعو

مراحل دفاع دانشجویان ارشد

مراحل دفاع دانشجویان دکتری

پیش دفاع دکتری

شرکت در پنج جلسه دفاع

فرم های تسهیلات تشویقی مقالات چاپ شده

فرم های درخواست شرکت در کنفرانس های خارجی

فرم منشور اخلاقی

فرم درخواست هزینه پایان نامه