فرم های پژوهشی

 

فرم پیشنهاد تحقیق دانشجویان دکتری (پروپوزال دکتری)

فرم درخواست تمدید سنوات دکتری

تعهد اصالت رساله یا پایان نامه

فرم پیشنهاد تحقیق دانشجویان ارشد (پروپوزال کارشناسی ارشد)

معرفی به آزمایشگاه

فرم درخواست تمدید سنوات دکتری

فرم اعلام شماره حساب

مجوز صدور وضعیت تحصیلی

فرم تعیین ارزش نمره مقاله ارشد

درخواست تمدید مهلت مقاله

پیش دفاع ارشد

تایید مقاله جهت مجوز دفاع و تسویه حساب دکتری

فرم سمینار شش ماهه دکتری

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

ایاب و ذهاب اساتید داور

مراحل دفاع دانشجویان ارشد

مراحل دفاع دانشجویان دکتری

پیش دفاع دکتری

شرکت در پنج جلسه دفاع

معرفی به مراکز

فرم های تسهیلات تشویقی مقالات چاپ شده

فرم های درخواست شرکت در کنفرانس های خارجی