اطلاعیه های گروه

محورهای کنگره ---------------

تنوع زیستی قارچ ها
ارائه دستاوردهای جدید علمی در زمینه تنوع زیستی قارچ ها
سیستماتیک، تنوع ژنتیکی و بیوتکنولوژی قارچ ها
ارائه دستاوردهای جدید علمی در زمینه سیستماتیک، تنوع ژنتیکی و بیوتکنولوژی قارچ ها
عوامل قارچی بیمارگر (گیاهی، پزشکی و دامپزشکی)، مهار زیستی، همزیست گیاهی-جانوری و گلسنگها
ارائه نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه عوامل قارچی بیمارگر (گیاهی، پزشکی و دامپزشکی)، مهار زیستی، همزیست گیاهی-جانوری و گلسنگها
قارچ های خوراکی، صنعتی و داروئی
ارائه نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه قارچ های خوراکی، صنعتی و داروئی

برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
انجمن قارچ شناسی ایران
--------------
تحت حمایت اطلاع رسانی وب سایت ایران کنفرانس
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
تاریخ برگزاری همایش: ۴ الی ۶ شهریور ۱۳۹۶

سایت: conf.uok.ac.ir/imyc3
تلفن تماس دبیرخانه: ۳۳۶۶۸۵۱۱-۰۸۷
آدرس دبیرخانه: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی
محل برگزاری: سنندج - دانشگاه کردستان
ایمیل: imyc3@uok.ac.ir