زمان حضور اساتید

ساعات حضور آقای دکتر علی احدیت، عضو هیأت علمی تمام وقت گروه حشره شناسی، نیمسال اول ۹۶-۹۵

 

۹:۲۰-۷:۳۰

۱۱:۱۰-۹:۲۰

۱۳:۰۰-۱۱:۱۰

۱۴:۵۰-۱۳:۰۰

۱۶:۴۰-۱۴:۵۰

۱۸:۴۰-۱۶:۴۰

۲۰:۲۰-۱۸:۴۰

توضیحات

شنبه

گروه

گروه

گروه

مجتمع آزمایشگاهی رازی

 

 

 

یک‌شنبه

گروه

گروه

مجتمع آزمایشگاهی رازی

حشره‌شناسی (نظری)

 

 

 

دوشنبه

جلسات شورای پژوهشی دانشکده و شورای دام، کشت و صنعت

 

 

 

سه‌شنبه

کنه‌شناسی تکمیلی- مجتمع آزمایشگاهی رازی

گروه / مجتمع آزمایشگاهی رازی

کنه‌شناسی پیشرفته- مجتمع آزمایشگاهی رازی

 

 

چهارشنبه

گروه و مجتمع آزمایشگاهی رازی

-

 

 

 

پنج‌شنبه

-

-

-

-

-

 

 

 

 
 

ساعات حضور خانم دکتر شیما رحمانی، عضو هیأت علمی تمام وقت گروه حشره شناسی، نیمسال اول ۹۶-۹۵

 

۹:۲۰-۷:۳۰

۱۱:۱۰-۹:۲۰

۱۳:۰۰-۱۱:۱۰

۱۴:۵۰-۱۳:۰۰

۱۶:۴۰-۱۴:۵۰

۱۸:۴۰-۱۶:۴۰

۲۰:۲۰-۱۸:۴۰

توضیحات

شنبه

حشره شناسی (عملی) - مجتمع آزمایشگاهی رازی

حشره شناسی (عملی) - مجتمع آزمایشگاهی رازی

حشره شناسی (عملی) - مجتمع آزمایشگاهی رازی

حشره شناسی (عملی) - مجتمع آزمایشگاهی رازی

 

 

 

 

یکشنبه

-

-

-

-

-

-

-

-

دو شنبه

اکولوژی حشرات (عملی) - مجتمع آزمایشگاهی رازی

دانشکده

دانشکده

مرفولوژی حشرات- مجتمع آزمایشگاهی رازی

مرفولوژی حشرات- مجتمع آزمایشگاهی رازی

 

 

 

سه شنبه

جانور شناسی (عملی) - مجتمع آزمایشگاهی رازی

جانور شناسی (عملی) - مجتمع آزمایشگاهی رازی

روش تحقیق- ساختمان ابن سینا

جانور شناسی (عملی) - مجتمع آزمایشگاهی رازی

جانور شناسی (عملی) - مجتمع آزمایشگاهی رازی

جانور شناسی (تئوری) - ساختمان ابن سینا

 

 

چهار شنبه

بیوتکنولوژی- دانشکده علوم پایه

حشره شناسی- دانشکده علوم پایه

حشره شناسی- دانشکده علوم پایه

 

 

 

 

 

پنج شنبه

-

-

-

-

-

-

-

-