نشریات گروه

ردیف

نام نشریه

اعتبار

سردبیر

۱

آفات و بیماری های گیاهی-مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی

علمی-پژوهشی

دکتر منصوره میرابوالفتحی

۳

پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز

علمی-پژوهشی

دکتر حداد ایرانی نژاد

۴

تحقیقات آفات گیاهی- دانشگاه گیلان

علمی-پژوهشی

دکتر جلیل حاجی زاده

۵

حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد

علمی-پژوهشی

دکتر محمد حسن راشد محصل

۷

دانش گیاه پزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

علمی-پژوهشی

دکتر خلیل طالبی جهرمی

۸

کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی- دانشگاه تهران

علمی-پژوهشی

دکتر مسعود احمدزاده

۹

گیاه پزشکی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز

علمی-پژوهشی

دکتر پرویز شیشه بر

۱۰

مهار زیستی در گیاه پزشکی- مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با همکاری انجمن بیماری شناسی گیاهی

علمی-پژوهشی

دکتر حسن عسگری

۱۱

نامه انجمن حشره شناسی ایران- انجمن حشره شناسی ایران

علمی-پژوهشی

دکتر شهاب منظری

۱۲

Journal of Crop Protection

دانشگاه تربیت مدرس

علمی-پژوهشی

دکتر سعید محرمی پور

۱۳

Journal of Insect Biodiversity and Systematics

انجمن حشره شناسی ایران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس

علمی-پژوهشی

دکتر علی اصغر طالبی

۱۵

Persian Journal of Acarology

انجمن کنه شناسی ایران

علمی-پژوهشی

دکتر علیرضا صبوری