گرایش های ارشد

مهندسی کشاورزی-زراعت

مهندسی کشاورزی-کشاورزی ارگانیک

مهندسی کشاورزی-مدیریت منابع خاک

مهندسی کشاورزی- مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

شناسایی و مبارزه با علف های هرز

علوم باغبانی- بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی

علوم باغبانی- فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت