اساتید گروه

پست الکترونیکی

تخصص جانبی

تخصص اصلی

نوع همکاری

مرتبه

نام استاد

ردیف

h-heidari@srbiau.ac.ir

اکوفیزیولوژی

گیاهان زراعی

زراعت

تمام وقت

استاد

حسین حیدری شریف آباد

۱

m-mirhadi@srbiau.ac.ir

اکوفیزیولوژی

گیاهان زراعی

زراعت

تمام وقت

دانشیار

محمد جواد میرهادی

۲

w.weisany@srbiau.ac.ir

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و داروئی

زراعت

تمام وقت

استادیار

وریا ویسانی

۳

a-mohammadi@srbiau.ac.ir

فیزیک و حفاظت خاک

خاکشناسی

تمام وقت

دانشیار

علی محمدی ترکاشوند

۴

mhmarashi@gmailc.om

فیزیک و حفاظت خاک

خاکشناسی

تمام وقت

مربی

مریم مرعشی علی آبادی

۵

abdossi@srbiau.ac.ir

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

باغبانی

تمام وقت

استادیار

وحید عبدوسی

۶

kalatehjari@srbiau.ac.ir

فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی

باغبانی

تمام وقت

استادیار

سپیده کلاته جاری

۷

m.diyanat@srbiau.ac.ir

شناسائی و مبارزه با علفهای هرز

علوم علف های هرز

تمام وقت

استادیار

مرجان دیانت

۸

ghajar@srbiau.ac.ir

کنترل بیولوژیک علف های هرز

علوم علف های هرز

تمام وقت

استادیار

فریدون قاسم خان قاجار

 

  فیزیولوژِ و اصلاح سبزی ها باغبانی تمام وقت استادیار راهله ابراهیمی