اساتید گروه

پست الکترونیکی

تخصص جانبی

تخصص اصلی

نوع همکاری

مرتبه

نام استاد

ردیف

a-mohammadi@srbiau.ac.ir

فیزیک و حفاظت خاک

خاکشناسی

تمام وقت

دانشیار

علی محمدی ترکاشوند

۱

w.weisany@srbiau.ac.ir اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی زراعت تمام وقت استادیار , وریا ویسانی ۲

mhmarashi@gmailc.om

فیزیک و حفاظت خاک

خاکشناسی

تمام وقت

مربی

مریم مرعشی علی آبادی

۳

abdossi@srbiau.ac.ir

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

باغبانی

تمام وقت

استادیار

وحید عبدوسی

۴

kalatehjari@srbiau.ac.ir

فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی

باغبانی

تمام وقت

استادیار

سپیده کلاته جاری

۵

m.diyanat@srbiau.ac.ir

شناسائی و مبارزه با علفهای هرز

علوم علف های هرز

تمام وقت

استادیار

مرجان دیانت

۶

ghajar@srbiau.ac.ir

کنترل بیولوژیک علف های هرز

علوم علف های هرز

تمام وقت

استادیار

فریدون قاسم خان قاجار

۷

  فیزیولوژِ و اصلاح سبزی ها باغبانی تمام وقت استادیار راهله ابراهیمی ۸