اساتید گروه

 

نام گروه: مرتعداری

نام مدیر گروه: دکتر سید اکبر جوادی

ردیف

نام استاد

مرتبه

نوع همکاری

۱

دکتر سید اکبر جوادی

استادیار

تمام وقت