سرفصل دروس

  

سرفصل‌های گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

ü      مهندسی مکانیک بیوسیستم (مقطع ارشد)

ü    مهندسی مکانیک بیوسیستم (مقطع دکتری)

سرفصل‌های گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

ü      مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (مقطع ارشد)

ü     مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (مقطع دکتری)