طرح درس اساتید دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

طرح دروس اساتید دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

طرح

نام استاد

مقطع تحصیلی

نام رشته

نام درس

دکتر آسا ابراهیمی

دکتری

اصلاح نباتات

ژنتیک مولکولی

ارشد

بیوتکنولوژی کشاورزی

ژنتیک مولکولی مقدماتی

دکتری

اصلاح نباتات

ژنتیک رشد و تمایز

ارشد

بیوتکنولوژی کشاورزی

مهندسی ژنتیک

دکتری

اصلاح نباتات

مهندسی ژنتیک

دکتری

اصلاح نباتات

بیولوژی سلولی

  ارشد بیوتکنولوژی ژنومیک
  ارشد بیوتکنولوژی مهندسی ژنتیک

 

دکتر راهله ابراهیمی

ارشد

علوم باغبانی

روش های ویژه پرورش سبزی

ارشد

علوم باغبانی

سبزیکاری تکمیلی

ارشد

علوم باغبانی

فیزیولوژی تنش در گیاهان باغبانی

ارشد

علوم باغبانی

تغذیه و متابولیسم محصولات باغبانی

ارشد

علوم باغبانی

تکنولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی (آماده سازی، درجه بندی و بسته بندی)

 

دکتر علی احدیت

دکتری

حشره شناسی

کنه شناسی تکمیلی- نظری

دکتری

حشره شناسی

کنه شناسی تکمیلی- عملی

ارشد

حشره شناسی

کنه شناسی پیشرفته- نظری

ارشد

حشره شناسی

کنه شناسی پیشرفته- عملی

کارشناسی

گیاهپزشکی

حشره شناسی- نظری

 

دکتر حسن احمدی

ارشد

آبخیزداری

برف و بهمن

دکتری

آبخیزداری

آبخیزداری

دکتری

آبخیزداری

اکومورفولوژی پیشرفته

 

دکتر حسین ارزانی

دکتری

مرتع داری

ارزیابی پروژه های منابع طبیعی

دکتری

مرتع داری

تجزیه و تحلیل روشهای مرتعداری

دکتری

مرتع داری

تغذیه دام در مرتع

 

دکتر مهرداد اسفندیاری

دکتری

خاک شناسی

ژئومرفولوژی

دکتری

خاک شناسی

کانی‌های رسی

ارشد

خاک شناسی

شیمی خاک پیشرفته

 

دکتر مرتضی الماسی

ارشد

مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون

اصول و فناوری های بازیافت مواد زاید

دکتری

مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون

ارزیابی و اثر بخشی مکانیزاسیون

دکتری

مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون

طراحی پروژه های مکانیزاسیون

دکتری

مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون

عوامل اجتماعی- اقتصادی وفرهنگی توسعه مکانیزاسیون

ارشد

مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون

مهندسی ماشینها و تجهیزات فرآوری پسماند ها

 

دکتر ناصر امام جمعه

ارشد

علوم دامی

اصلاح دام تکمیلی (۱)

ارشد

علوم دامی

مدلهای خطی و کاربرد ان در اصلاح دام

دکتری

علوم دامی

مباحث نوین در اصلاح نژاد دام و طیور

 

دکتر مریم امیدی نجف آبادی

ارشد

ترویج و آموزش کشاورزی

کاربرد نرم افزارهای آماری در توسعه روستایی

ارشد

ترویج و آموزش کشاورزی

برنامه‌ریزی آموزشی

دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

آمار پیشرفته، پردازش و تحلیل داده‌ها در توسعه روستایی

ارشد

ترویج و آموزش کشاورزی

آموزش مستمر

ارشد

ترویج و آموزش کشاورزی

توسعه روستایی

  دکتری ترویج و آموزش کشاورزی روش های پردازش وتحلیل داده ها
  دکتری ترویج و آموزش کشاورزی آمار پیشرفته و تحلیل داده ها در توسعه کشاورزی
  دکتری ترویج و آموزش کشاورزی کارآفرینی کشاورزی
  ارشد ترویج و آموزش کشاورزی کارآفرینی و ایجاد واحدهای جدید
  ارشد ترویج و آموزش کشاورزی سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه روستایی

 

دکتر مهدی امین افشار

دکتری

علوم دامی

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

دکتری

علوم دامی

مدل های خطی و کاربرد آن در اصلاح نژاد

 

دکتر سهراب ایمانی

ارشد

حشره شناسی

سم شناسی تکمیلی

 

دکتر حسین بابازاده

ارشد

علوم و مهندسی آب

آبیاری تحت فشار

ارشد

علوم و مهندسی آب

رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی

دکتری

علوم و مهندسی آب

هیدرولیک آبیاری سطحی

 

دکتر بهزاد بازیار

دکتری

علوم و صنایع چوب و کاغذ

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته

ارشد

علوم و صنایع چوب و کاغذ

حفاظت و اصلاح چوب

ارشد

علوم و صنایع چوب و کاغذ

تخته فیبر پیشرفته

 

دکتر محمد علی برقعی

ارشد

مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون

آزمون وارزیابی ماشین های کشاورزی

 

دکتر بابک بهشتی

ارشد

مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون

شبیه سازی و مدل سازی ریاضی

ارشد

مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون

روش تحقیق

دکتری

مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون

روش تحقیق پیشرفته

ارشد

مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون

ریاضیات مهندسی تکمیلی

  ارشد مکانیک بیوسیستم طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی
  کارشناسی مهندسی صنایع غذایی رسم فنی
  دکتری مکانیک بیوسیستم ریاضیات مهندسی پیشرفته

 

دکتر ابراهیم پذیرا

ارشد

خاکشناسی- فیزیک خاک

فیزیک خاک پیشرفته

ارشد

خاکشناسی- فیزیک خاک

کاربرد مدل های ریاضی در فیزیک خاک

دکتری

خاکشناسی- فیزیک خاک

مهندسی زهکشی

ارشد

خاکشناسی- فیزیک خاک و پیدایش و رده بندی خاک

حفاظت خاک پیشرفته

 

دکتر مریم پژمانمهر

ارشد

علوم باغبانی

اصلاح و اهلی سازی گیاهان دارویی

ارشد

علوم باغبانی

فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی

ارشد

علوم باغبانی

گیاهان دارویی اندمیک ایران

 

دکتر مصطفی تیموری

ارشد

توسعه روستایی

توسعه اقتصادی

ارشد

توسعه روستایی

مشارکت و رهبری محلی

ارشد

توسعه روستایی

سیستم دینامیک

ارشد

توسعه روستایی

جغرافیای اقتصادی روستایی ایران

دکتری

توسعه کشاورزی

ارزشیابی پروژه

ارشد

توسعه کشاورزی

اقتصاد خرد و کلان

ارشد

توسعه روستایی

خدمات توسعه کشاورزی

 

دکتر محمد جعفری

دکتری

آبخیزداری و مرتعداری

مبارزه بیولوژی با فرسایش

ارشد

آبخیزداری

احیاء مناطق خشک و نیمه‌خشک

ارشد

جنگلداری

حاصلخیزی خاک‌های جنگلی

 

دکتر علی اکبر جوادی

ارشد

مرتعداری

موجودات اکوسیستم‌های مرتعی

دکتری

مرتعداری

تجزیه و تحلیل اکوسیستم‌های مرتعی

 

دکتر محمد چمنی

دکتری

علوم دامی

پروتیین‌ها و اسیدهای آمینه در تغذیه دام و طیور

دکتری

علوم دامی

تکنیک‌ها در پژوهش‌های تغذیه‌ای

ارشد

علوم دامی

فیزیولوژی تکمیلی (۱)

دکتری

علوم دامی

فیزیولوژی دستگاه گوارش

دکتری

علوم دامی

مواد سمی در تغذیه دام و طیور

ارشد

علوم دامی

هضم و متابولیسم

 

دکتر نادر حسن‌زاده رستگاری

ارشد

بیماری‌شناسی گیاهی

پروکاریوت‌های بیماریزا در گیاهان

دکتری

بیماری‌شناسی گیاهی- باکتری شناسی گیاهی

رابطه پروکاریوت‌های بیماریزا با گیاهان

دکتری

بیماری‌شناسی گیاهی- باکتری شناسی گیاهی

طبقه‌بندی پروکاریوت‌ها

دکتری

بیماری‌شناسی گیاهی

مدیریت عوامل بیماریزای گیاهی

 

دکتر سید پژمان حسینی شکرابی

ارشد

مهندسی منابع طبیعی- فرآوری محصولات شیلاتی

بیوشیمی فراورده های شیلاتی

ارشد

مهندسی منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان

ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان

ارشد

مهندسی منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان

مدیریت آبزی پروری

 

دکتر امیرهومن حمصی

ارشد

علوم و صنایع چوب و کاغذ

روش‌های پیشرفته آماری

ارشد

علوم و صنایع چوب و کاغذ

فرآورده‌های چند سازه

ارشد

علوم و صنایع چوب و کاغذ

مدیریت وحسابداری صنایع چوب

دکتری

علوم و صنایع چوب و کاغذ

ارزشیابی طرح‌های صنایع چوب

دکتری

علوم و صنایع چوب و کاغذ

مدیریت تولید و تحقیقات تولیدی

 

دکتر حبیب الله خادمی اسلام

ارشد

علوم و صنایع چوب و کاغذ

وسایل و روش‌های اندازه‌گیری در صنایع چوب

ارشد

علوم و صنایع چوب و کاغذ

تخته خرده چوب پیشرفته

ارشد

علوم و صنایع چوب و کاغذ

صنایع چوب ۱

دکتری

علوم و صنایع چوب و کاغذ

فیزیک چوب تکمیلی

دکتری

علوم و صنایع چوب و کاغذ

زبان تخصصی (کمبود)

دکتری

علوم و صنایع چوب و کاغذ

تنش و کرنش رشد در چوب

دکتری

علوم و صنایع چوب و کاغذ

کنترل در ساخت اوراق فشرده چوب

 

دکتر محمود خسروشاهلی

ارشد

بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات

سیتوژنتیک گیاهی

ارشد

بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات

ژنتیک تکمیلی

ارشد

بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات

سیتوژنتیک گیاهی-عملی

 

 

دکتر مرجان دیانت

ارشد

شناسایی و مبارزه با علف های هرز

علف‌کش‌ها و روش‌های کاربرد آن‌ها- آزمایشگاه

ارشد

شناسایی و مبارزه با علف های هرز

علف‌کش‌ها و روش‌های کاربرد آن‌ها

ارشد

شناسایی و مبارزه با علف های هرز

اکوفیزیولوژی علف‌های هرز

ارشد

شناسایی و مبارزه با علف های هرز

فیزیولوژی علف‌کش‌ها

کارشناسی

صنایع غذایی

طرح آزمایشات کشاورزی

کارشناسی

صنایع غذایی

آمار و احتمالات

ارشد

شناسایی و مبارزه با علف های هرز

بیولوژی و شناسایی علف‌های هرز و انگل‌های گلدار

 

دکتر هومن رجبی اسلامی

دکتری

مهندسی منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان

تکثیر و پرورش سخت پوستان

 

دکتر شیما رحمانی

ارشد

حشره شناسی

اکولوژی حشرات

ارشد

حشره شناسی

مرفولوژی حشرات

ارشد

حشره شناسی

روش تحقیق

کارشناسی

گیاهپزشکی

جانور شناسی

 

دکتر فرشاد رخشنده رو

ارشد

بیماری شناسی گیاهی- ویروس‌شناسی

ویروس‌شناسی گیاهی

ارشد

بیماری‌شناسی گیاهی

عملیات ویروس‌شناسی گیاهی

ارشد

بیماری‌شناسی گیاهی

فیزیولوژی پارازیتیسم در بیماری‌شناسی گیاهی

دکتری

بیماری‌شناسی گیاهی

ژنتیک مولکولی

دکتری

بیماری‌شناسی گیاهی

بیوتکنولوژی در بیماری‌های گیاهی

دکتری

بیماری‌شناسی گیاهی

بیوتکنولوژی در بیماری‌های گیاهی- (پیشنیاز دارد: ژنتیک مولکولی)

دکتری

بیماری شناسی گیاهی- ویروس‌شناسی

ویروس شناسی گیاهی تکمیلی

دکتری

بیماری شناسی گیاهی- ویروس‌شناسی

روشهای پیشرفته در بررسی بیماری‌های ویروسی

دکتری

بیماری شناسی گیاهی- ویروس‌شناسی

مسئله مخصوص

 

دکتر جواد رزمی

کارشناسی

گیاهپزشکی

آشنایی با کامپیوتر

کارشناسی

گیاهپزشکی

ویروس و پروکاریوت های بیماریزای گیاهی (بخش پروکاریوتها)

کارشناسی

گیاهپزشکی

زراعت عمومی

کارشناسی

گیاهپزشکی

زیست شناسی سلولی و ملکولی (بخش سلولی)

کارشناسی

گیاهپزشکی

نماتد شناسی گیاهی

 

دکتر وحید زرین نیا

کارشناسی

گیاه پزشکی

قارچ شناسی

 

دکتر مهدی سرائی تبریزی

ارشد

علوم و مهندسی آب

زهکشی تکمیلی

کارشناسی

مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی

آبیاری عمومی

کارشناسی

مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی

خاکشناسی عمومی

ارشد

علوم و مهندسی آب

روش تحقیق

دکتری

خاکشناسی

ریاضیات عمومی (۱)

ارشد

علوم و مهندسی آب

مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

 

دکتر مهدی سلطانی

ارشد

شیلات

مدیریت بهداشتی مزارع پرورش آبزیان

دکتری

شیلات

مباحث نوین در تکثیر و پرورش آبزیان

دکتری

شیلات

فیزیولوژی تولید مثل آبزیان

 

دکتر مهدی شمسایی مهرجان

دکتری

تکثیر و پرورش آبزیان

تکثیر وپرورش ماهیان دریایی

ارشد

مهندسی منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان

تکثیر وپرورش تکمیلی ماهی

ارشد

مهندسی منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان

تغذیه تکمیلی آبزیان

ارشد

مهندسی منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان

تکثیر وپرورش غذای زنده

دکتری

مهندسی منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان

تکثیر و پرورش سخت پوستان

 

دکتر علی اصغر صادقی

ارشد

علوم دامی

آشنایی با وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی

دکتری

علوم دامی

بیوانرژتیک در تغذیه دام و طیور

ارشد

علوم دامی

بیوشیمی تکمیلی

ارشد

علوم دامی

تکنیک‌ها در پژوهش‌های تغذیه‌ای

دکتری

علوم دامی

مواد سمی در تغذیه دام و طیور

 

دکتر علی صارمی

ارشد

علوم و مهندسی آب

آمار مهندسی

دکتری

علوم و مهندسی آب

مهندسی منابع آب

ارشد

علوم و مهندسی آب

بهینه سازی

دکتری

علوم و مهندسی آب

هیدرولوژی مهندسی پیشرفته

 

دکتر حسین صدقی

دکتری

علوم و مهندسی آب

هیدرولوژی مهندسی پیشرفته

دکتری

علوم و مهندسی آب

مسائل خاص در هیدرولوژی

دکتری

علوم و مهندسی آب

هیدرومتئورولوژی پیشرفته

ارشد

علوم و مهندسی آب

مهندسی منابع آب

دکتری

علوم و مهندسی آب

هواشناسی

 

دکتر محمد طلائی پور

ارشد

علوم و صنایع چوب و کاغذ

فناوری چسب

دکتری

علوم و صنایع چوب و کاغذ

واکنش‌های شیمیایی چوب

دکتری (جبرانی)

علوم و صنایع چوب و کاغذ

کاغذ سازی تکمیلی

ارشد

علوم و صنایع چوب و کاغذ

آلودگی های زیست محیطی صنایع چوب و کاغذ

 

دکتر پریسا عبداللهی

ارشد

بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی مقدماتی گیاهی

ارشد

بیوتکنولوژی

بیولوژی سلول

ارشد

بیوتکنولوژی

ژنتیک میکروب ها

ارشد

بیوتکنولوژی

ریزازدیادی و کشت بافت گیاهی

ارشد

بیوتکنولوژی

مبانی ژنتیک

 

دکتر وحید عبدوسی

ارشد

علوم باغبانی

فیزیولوژی درختان میوه

دکتری

علوم باغبانی

بیوتکنولوژی گیاهی

ارشد

علوم باغبانی

اصلاح درختان میوه تکمیلی

 

دکتر رضا عزیزی نژاد

کارشناسی

گیاهپزشکی

آمار و احتمالات

کارشناسی

صنایع غذایی

آمار کاربردی

دکتری

محیط زیست

کاربرد آمار در مدیریت محیط زیست

دکتری

زراعت

آمار پیشرفته

ارشد

اصلاح نباتات

روش های پیشرفته آماری

ارشد

جنگلداری

روش های پیشرفته در جنگل

ارشد

اصلاح نباتات

تجزیه های آماری چند متغیره

ارشد

بیوتکنولوژی

روش تحقیق

کارشناسی

گیاهپزشکی

ژنتیک

کارشناسی

گیاهپزشکی

آزمایشگاه ژنتیک

ارشد

اصلاح نباتات

ژنتیک کمی

دکتری

اصلاح نباتات

ژنتیک بیومتری

ارشد

اصلاح نباتات

اصلاح نباتات تکمیلی

کارشناسی

گیاهپزشکی

طرح آزمایش های کشاورزی

ارشد

مرتع داری

طرح آزمایش های منابع طبیعی

کارشناسی

گیاهپزشکی

آشنایی با کامپیوتر

کارشناسی

صنایع غذایی

کاربرد کامپیوتر

دکتری

اصلاح نباتات

کاربرد کامپیوتر در اصلاح نباتات

ارشد

اصلاح نباتات

کاربرد کامپیوتر در تجزیه آماری

ارشد

بیوتکنولوژی

کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژی

ارشد

زیست شناسی

کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی

ارشد

اصلاح نباتات

سمینار ۱

ارشد

اصلاح نباتات

سمینار ۲

 

دکتر سید جمال فرج اله حسینی

دکتری

توسعه روستایی و کشاورزی

توسعه و انتقال تکنولوژی مناسب کشاورزی ایران

دکتری

توسعه روستایی و کشاورزی

رهیافت های مشارکتی در توسعه روستایی و کشاورزی

دکتری

توسعه روستایی و کشاورزی

طرح مدیریت توسعه روستایی ایران

دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

طرح درس تحلیل بینش های فلسفی ترویج

دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

طرح درس تحلیل روشهای ترویجی

 

دکتر فریدون قاسم خان قاجار

کارشناسی

مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی

گیاهشناسی (۱) فیزیولوژی وتشریح

کارشناسی

مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی

گیاهشناسی (۲) سیستماتیک و مرفولوژی

ارشد

شناسایی و مبارزه با علف های هرز

روش تحقیق

ارشد

شناسایی و مبارزه با علف های هرز

علف‌های هرز و گیاهان مهاجم: از مولکول تا اکوسیستم

 

دکتر مرضیه قنبری جهرمی

دکتری

علوم باغبانی

اصلاح سبزی‌ها

ارشد

علوم باغبانی

اصلاح سبزی‌ها

دکتری

علوم باغبانی

اصول اصلاح گیاهان باغبانی

دکتری

علوم باغبانی

زبان تخصصی میوه‌کاری

ارشد

علوم باغبانی

هورمون‌ها و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی

 

دکتر محمد قهدریجانی

ارشد

مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی

اقتصاد مهندسی

کارشناسی

گیاهپزشکی

ماشین های کشاورزی

ارشد

مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی

روش تحقیق

ارشد

مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی

طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی تکمیلی

  کارشناسی مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی اقتصاد کشاورزی ۲

 

دکتر سپیده کلاته جاری

ارشد

علوم باغبانی

کشت بافت و سلول گیاهی

ارشد

علوم باغبانی

هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی

ارشد

علوم باغبانی

اصلاح گیاهان زینتی تکمیلی

ارشد

علوم باغبانی

درختان و درختچه های زینتی تکمیلی

  ارشد علوم باغبانی عملیات گکاری
  ارشد علوم باغبانی فیزیولوژی گل و گیاهان زینتی

 

دکتر ابوالقاسم کمالی

ارشد

مهندسی منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان

هیدروبیولوژی پیشرفته

 

دکتر فرهاد لشگرآرا

ارشد

ترویج کشاورزی / توسعه روستایی

آمار اجتماعی

دکتری

ترویج کشاورزی

تکنولوژی مناسب

ارشد

ترویج کشاورزی / توسعه روستایی

روش تحقیق

ارشد

ترویج کشاورزی / توسعه روستایی

مقاله نویسی

ارشد

ترویج کشاورزی / توسعه روستایی

روش تحقیق- ترویج

ارشد

ترویج کشاورزی / توسعه روستایی

آمار اجتماعی- داده پردازی

 

دکتر اسلام مجیدی هروان

ارشد

زراعت

مواد تنظیم کننده رشد

ارشد

اصلاح نباتات

اصلاح گیاهان برای مقاومت به تنش های غیر زیستی

ارشد

اصلاح نباتات

مباحث نوین در اصلاح نباتات

 

دکتر امیر محمدی نژاد

ارشد

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد خرد تکمیلی

دکتری

اقتصاد کشاورزی

تجزیه و تحلیل قیمت محصولات کشاورزی

 

دکتر شهلا محمودی

ارشد

خاکشناسی- پیدایش و رده بندی خاک

پیدایش و رده‌بندی خاک پیشرفته

 

دکتر حسن مسیح آبادی

ارشد

خاکشناسی- پیدایش و رده بندی خاک

ارزیابی کمی و تناسب اراضی

 

دکتر بهارک معتمدوزیری

ارشد

آبخیزداری

مهندسی رودخانه

ارشد

آبخیزداری

مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز

ارشد

آبخیزداری

سامانه های اطلاعات جغرافیایی ( GIS )

ارشد

آبخیزداری

روش تحقیق

ارشد

آبخیزداری

حرکت‌های توده‌ای زمین

ارشد

آبخیزداری

آنالیزسیستم در مدیریت حوزه های آبخیز

دکتری

آبخیزداری

روش تحقیق پیشرفته

 

دکتر ابوالفضل معینی

دکتری

آبخیزداری

شبیه‌سازی در آبخیزداری

ارشد

آبخیزداری

سازند های دوران چهارم

دکتری

آبخیزداری

مد لهای فرسایش و رسوب

 

دکتر رضا مقدسی

دکتری

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد سنجی کاربردی پیشرفته

ارشد

اقتصاد کشاورزی

کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی

ارشد

اقتصاد کشاورزی

سیاست کشاورزی تکمیلی

 

دکتر ایرج ملک محمدی

دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

مدیریت پیشرفته در ترویج و آموزش کشاوزی

دکتری

جنگل داری

روش تحقیق، پایان نامه نویسی و مقاله نویسی

 

دکتر سید حبیب موسوی جهرمی

ارشد

علوم و مهندسی آب

سازه های تنظیم آب

 

دکتر علی اکبر مهرابی

دکتری

توسعه کشاورزی

اصلاحات ارضی و تحلیل نظام‌های بهره‌برداری

ارشد

توسعه کشاورزی

توسعه اجتماعی

دکتری

آبخیزداری

توسعه پایدار منابع طبیعی

ارشد

آبخیزداری

مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه‌های آبخیز و مراتع

 

دکتر سعید مینایی

دکتری

مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته

دکتری

مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون

زبان تخصصی پیشرفته

ارشد

مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون

کشاورزی دقیق

 

دکتر علی محمدی ترکاشوند

دکتری

خاکشناسی- فیزیک خاک و پیدایش و رده بندی خاک

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی

  دکتری مدیریت منابع خاک ارزیابی تناسب اراضی
  دکتری مدیریت منابع خاک روش‌ها و وسایل تحقیق در مدیریت منابع خاک
  دکتری درختان میوه، گیاهان زینتی و دارویی تغذیه و متابولیسم در گیاهان باغبانی

 

دکتر سید مهدی میردامادی

ارشد

ترویج و آموزش کشاورزی

آموزش های مستمر

ارشد

ترویج و آموزش کشاورزی

تکنولوژی آموزشی

ارشد

توسعه روستایی

سیاست و توسعه کشاورزی

دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

آموزش های مستمر روستایی

دکتری

توسعه کشاورزی

برنامه ریزی ملی و منطقه ای کشاورزی ایران

دکتری

توسعه کشاورزی

تحلیل توسعه پایدار

دکتری

توسعه کشاورزی

زبان تخصصی

دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

مباحث انتقادی در آموزش رسمی و غیررسمی

دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

مباحث انتقادی در رهبری و مشارکت های مردمی ترویج روستایی

دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

مدیریت پیشرفته در آموزش کشاورزی

 

دکتر سعید یزدانی

ارشد

مدیریت کشاورزی

مدیریت کشاورزی تکمیلی

ارشد

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد خرد پیشرفته

ارشد

مدیریت کشاورزی

مدیریت ریسک

 

 

طرح دروس اساتید دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

طرح

نام استاد

مقطع تحصیلی

نام رشته

نام درس

مریم میزانی

ارشد

علوم و صنایع غذایی

علوم کشاورزی وصنایع غذایی

دکتری

علوم و صنایع غذایی

صنایع بسته بندی مواد غذایی پیشرفته

دکتری

علوم و صنایع غذایی

رئولوژی مواد غذایی پیشرفته

سیده شیما یوسفی

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

اصول مهندسی صنایع غذایی ۲

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی

دکتری

علوم و صنایع غذایی

انتقال جرم و حرارت در مهندسی صنایع غذایی

وریا ویسانی

دکتری

زراعت

روشهای پیشرفته آماری

ارشد

کشاورزی اکولوژیک

مبانی کشاورزی اکولوژیک پایدار

ارشد

کشاورزی اکولوژیک

اصول سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

ارشد

زراعت

مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

شاهرخ شعبانی

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

تکنولوژی شیر وفرآورده ها

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

صنایع فرآورده های شیر

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

میکروبیولوژی عمومی

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی (۱)

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

صنایع لبنی ۲

مریم قراچورلو

ارشد

علوم و صنایع غذایی

خواص شیمیایی و عملکردی مواد غذایی

دکتری

علوم و صنایع غذایی

شیمی چربی های غذایی پیشرفته

دکتری

علوم و صنایع غذایی

کنترل کیفی مواد غذایی پیشرفته

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

کنترل کیفیت مواد غذایی

سید مهدی سیدین اردبیلی

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

تکنولوژی غلات

ارشد

علوم و صنایع غذایی

شیمی ترکیبات زیست فعال

دکتری

علوم و صنایع غذایی

شیمی کربوهیدرات های غذایی پیشرفته

ارشد

علوم و صنایع غذایی

شیمی کلوئیدها

محمدرضا احسانی

دکتری

علوم و صنایع غذایی

شیمی بیوتکنولوژی و فناوری

دکتری

علوم و صنایع غذایی

کاربرد آنزیم ها در فرآوری مواد غذائی

ارشد

علوم و صنایع غذایی

بیوتکنولوژی، شیمی و فرآوری مواد غذائی

شبنم حقیقت خواجوی

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

تکنولوژی شیر و فراورده ها

ارشد

علوم و صنایع غذایی

روش های نوین آزمایشگاهی (عملی)

ارشد

علوم و صنایع غذایی

روش های نوین آزمایشگاهی (نظری)

ارشد

علوم و صنایع غذایی

روش های نوین آزمایشگاهی (۳)

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

شیمی مواد غذایی (۲)

 

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

شیمی مواد غذایی (۱)

انوشه شریفان

ارشد

علوم و صنایع غذایی

میکروبیولوژی صنعتی

دکتری

علوم و صنایع غذایی

استخراج و خالص سازی پیشرفته

دکتری

علوم و صنایع غذایی

روش های نوین شناسایی میکروب ها

حامد اهری

ارشد

علوم و صنایع غذایی

روش تحقیق

دکتری

علوم و صنایع غذایی

ایمنی غذا

ارشد

علوم و صنایع غذایی

پیشرفت نوین میکروب شناسی مواد غذائی

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

میکروب شناسی عمومی

ارشد

علوم و صنایع غذایی

میکروب مواد (۱)

ارشد

علوم و صنایع غذایی

میکروب مواد (۲)

 
 

حمید عزت پناه

ارشد

علوم و صنایع غذایی

خواص شیمیایی و کاری مواد غذایی

دکتری

علوم و صنایع غذایی

اثر فرایند بر کیفیت غذا

دکتری

علوم و صنایع غذایی

سیاست ها و سیستم های ملی و بین المللی صنایع غذایی

مسعود هنرور

دکتری

علوم و صنایع غذایی

ویژگیهای فنی دستگاههای صنایع غذایی

دکتری

علوم و صنایع غذایی

طراحی واحدهای عملیاتی نوین در صنایع غذایی

ارشد

علوم و صنایع غذایی

فرآوری ضایعات مواد غذایی، تصفیه و تولید فرآورده های با ارزش افزوده

ارشد

علوم و صنایع غذایی

اصول طراحی تجهیزات صنایع غذایی

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی

دکتری

علوم و صنایع غذایی

طراحی دستگاههای فرآیند صنایع غذایی

احمد راثی پور

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

تکنولوژی پس از برداشت

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

صنایع محصولات غذایی سنتی

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

تولید محصولات کشاورزی و دامی (علوم زراعی)

غلامحسن اسدی

دکتری

علوم و صنایع غذایی

تکنولوژی های پیشرفته در صنایع غذایی

ارشد

علوم و صنایع غذایی

انتقال جرم و حرارت

ارشد

علوم و صنایع غذایی

کاربرد نرم افزارهای محاسباتی در صنایع غذایی

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

اصول مهندسی صنایع غذایی (۱)

سید ابراهیم حسینی

دکتری

علوم و صنایع غذایی

فرمولاسیون فراورده های غذایی

 

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

تکنولوژی گوشت

حسین باخدا

ارشد

سیستم های کشاورزی

تحلیل سامانه های انرژی

دکتری

سیستم های کشاورزی

آمار پیشرفته

سعید رضائی

دکتری

بیماری شناسی گیاهی

اکولوژی قارچها

دکتری

بیماری شناسی گیاهی

ژنتیک بیماری زایی بیمارگرهای گیاهی

ارشد

بیماری شناسی گیاهی

اصول مدیریت بیماری های گیاهی