نشریات گروه

مجله علمی پژوهشی «پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی»:
http://jaeer.srbiau.ac.ir/