زمان حضور اساتید

برنامه مربوط به ساعت موظف حضور اعضاء هیئت علمی تمام وقت گروه بیماری شناسی گیاهی

نام و نام خانوادگی

روزهای هفته

ساعات حضور اساتید

۷:۳۰-۹:۲۰

۱۱:۱۰-۹:۲۰

۱۳:۰۰-۱۱:۱۰

۱۶:۰۰-۱۳:۰۰

۱۸:۰۰-۱۶:۰۰

۲۰ :۰۰-۱۸:۰۰

دکتر حمیدرضا زمانی زاده

شنبه

مامور به خدمت سازمان مرکزی

مامور به خدمت سازمان مرکزی

مامور به خدمت سازمان مرکزی

مامور به خدمت سازمان مرکزی

مامور به خدمت سازمان مرکزی

 

یکشنبه

مامور به خدمت سازمان مرکزی

مامور به خدمت سازمان مرکزی

مامور به خدمت سازمان مرکزی

مامور به خدمت سازمان مرکزی

مامور به خدمت سازمان مرکزی

 

دوشنبه

مامور به خدمت سازمان مرکزی

مامور به خدمت سازمان مرکزی

مامور به خدمت سازمان مرکزی

مامور به خدمت سازمان مرکزی

مامور به خدمت سازمان مرکزی

 

سه شنبه

مامور به خدمت سازمان مرکزی

مامور به خدمت سازمان مرکزی

مامور به خدمت سازمان مرکزی

مامور به خدمت سازمان مرکزی

مامور به خدمت سازمان مرکزی

 

چهارشنبه

مامور به خدمت سازمان مرکزی

مامور به خدمت سازمان مرکزی

مامور به خدمت سازمان مرکزی

مامور به خدمت سازمان مرکزی

مامور به خدمت سازمان مرکزی

 

دکتر سعید رضائی

شنبه

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

 

یکشنبه

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

 

دوشنبه

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

 

سه شنبه

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

 

چهارشنبه

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

 

دکتر نادر حسن زاده

شنبه

دفتر

ساختمان ابن سینا

دفتر

ساختمان ابن سینا

دفتر

ساختمان ابن سینا

دفتر

ساختمان ابن سینا

 

 

یکشنبه

دفتر

ساختمان ابن سینا

دفتر

ساختمان ابن سینا

دفتر

ساختمان ابن سینا

دفتر

ساختمان ابن سینا

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

دفتر

ساختمان ابن سینا

دفتر

ساختمان ابن سینا

دفتر

ساختمان ابن سینا

دفتر

ساختمان ابن سینا

 

 

چهارشنبه

دفتر

ساختمان ابن سینا

دفتر

ساختمان ابن سینا

دفتر

ساختمان ابن سینا

دفتر

ساختمان ابن سینا

 

 

دکتر فرشاد رخشنده رو

شنبه

دفتر گروه

ساختمان ابن سینا

دفتر گروه

ساختمان ابن سینا

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

دفتر گروه

ساختمان ابن سینا

 

 

یکشنبه

دفتر گروه

ساختمان ابن سینا

دفتر گروه

ساختمان ابن سینا

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

دفتر گروه

ساختمان ابن سینا

 

 

دوشنبه

دفتر گروه

ساختمان ابن سینا

دفتر گروه

ساختمان ابن سینا

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

دفتر گروه

ساختمان ابن سینا

 

 

سه شنبه

دفتر گروه

ساختمان ابن سینا

دفتر گروه

ساختمان ابن سینا

دفتر گروه

ساختمان ابن سینا

دفتر گروه

ساختمان ابن سینا

 

 

چهارشنبه

دفتر گروه

ساختمان ابن سینا

دفتر گروه

ساختمان ابن سینا

-

-