اطلاعیه های گروه

برگزاری: 

نمایشگاه چوب و کاغذ فرانکفورت (ZELLCHEMING-Expo)

مرکز نمایشگاهی فرانکفورت
۱۳-۱۵ تیر ۱۳۹۶

www.mesago.de