نشریات گروه

ردیف

نام نشریه

اعتبار

سردبیر

۱

آفات و بیماری های گیاهی-مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی

علمی-پژوهشی

میرابوالفتحی

۲

بیماری های گیاهی-انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران

علمی-پژوهشی

ضیاءالدین بنی هاشمی

۳

پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز

علمی-پژوهشی

حداد ایرانی نژاد

۴

حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد

علمی-پژوهشی

محمد حسن راشد محصل

۵

دانش بیماری شناسی گیاهی- دانشگاه یاسوج

علمی-پژوهشی

مهدی صدروی

۶

دانش گیاه پزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

علمی-پژوهشی

خلیل طالبی جهرمی

۷

کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی- دانشگاه تهران

علمی-پژوهشی

مسعود احمدزاده

۸

گیاه پزشکی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز

علمی-پژوهشی

پرویز شیشه بر

۹

مهار زیستی در گیاه پزشکی- مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با همکاری انجمن بیماری شناسی گیاهی

علمی-پژوهشی

حسن عسگری

۱۰

Journal of Crop Protection

دانشگاه تربیت مدرس

علمی-پژوهشی

سعید محرمی پور

۱۱

Mycologia Iranica

انجمن قارچ شناسی ایران

علمی-پژوهشی

محمد جوان نیکخواه