نشریات گروه

 

نشریه علمی- پژوهشی «حفاظت منابع آب و خاک»:
http://wsrcj.srbiau.ac.ir/

 


نشریه های تخصصی بین المللی علوم خاک

Soil Science Society of America Journal (SSSAJ)

https://dl.sciencesocieties.org/publications/sssaj

***************

Journal of Hydrology

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-hydrology /

***************

Vados Zone Journal (VZJ)

http://vzj.geoscienceworld.org/

***************

Irrigation and Drainage

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1531-0361پوسترهای آموزشی - کاربردی گروه تخصصی خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

پوستر ۱

پوستر ۲

پوستر ۳

پوستر ۴


پوستر ۵

پوستر ۶

پوستر ۷

راهنمای رده بندی خاک‌ها