ریاست دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی: دکتر امیر محمدی نژاد

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

مرتبه علمی: استادیار 

معاونت دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی: دکتر علی محمدی ترکاشوند

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی - علوم خاک

مرتبه علمی: دانشیار