دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه علوم و تحقیقات در سال ۱۳۶۸ تأسیس گردید. در سال ۱۳۹۶ پیرو ادغام دانشکده ها، دانشکده های کشاورزی و صنایع غذایی ادغام و به دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی تغییر نام یافت. این دانشکده پس از گذشت نزدیک به سه دهه، در حال حاضر نقش کلیدی را در آموزش، پژوهش و تروبج کشاورزی و صنایع غذایی در سطح کشور ایفا می کند.

حضور بیش از ۷۰ عضو هیات علمی جوان و توانمند به صورت تمام وقت در گروه های آموزشی مختلف، امکانات آزمایشگاهی، مزارع و گلخانه‌های تحقیقاتی طیف گسترده‌ای از فعالیت های آموزشی و پژوهشی را در زمینه های مختلف کشاورزی موجب شده است.

در حال حاضر دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی در ۹ گروه آموزشی شامل گروه های امور زراعی و باغی، گیاهپزشکی، اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، علوم دامی، مهندسی سیستم های کشاورزی، بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، تکنولوژِی و شیمی مواد غذایی، میکروبیولوژی و طراحی صنایع غذایی و صنایع غذایی و در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکتری فعال و مبادرت به پذیرش دانشجو می‌نماید.

 

ریاست دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی: دکتر امیر محمدی نژاد

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

مرتبه علمی: استادیار

معاونت دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی: دکتر علی محمدی ترکاشوند

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی - علوم خاک

مرتبه علمی: دانشیار